Esimerkkejä

Seuraavassa kahdessa esimerkissä käydään läpi kaikki taulut ja ensimmäisesssä suojataan ne ja toisessa puretaan suojaus.

Sub ProTectSh()
‘käy läpi jokaisen taulun ja suojaa sen ilman salasanaa
    Dim ws
    For Each ws In Worksheets
        ws.Protect Password:=””
    Next
    MsgBox “Done”, vbOKOnly, “End of process”
End Sub

 Sub UProTectSh()
‘käy jokaisen taulun läpi ja purkaa sujauksen, ilman salasanaa
    Dim ws
    For Each ws In Worksheets
        ws.Unprotect Password:=””
    Next
    MsgBox “Done”, vbOKOnly, “End of process”
End Sub

Alla oleva esimerkki estsii Excelissä viimesien käytetyn rivin A-sarakkeesta ja kertoo sen MsbBoxissa.
Cells(Rows.Count, 1) ← numero kertoo sarakkeen (1 = A).

Sub FindLastRow()
Dim LastRow As Long
LastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
MsgBox LastRow
End Sub

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *